Open Brief aan De Key

Cock Oostveen

OPEN BRIEF

AAN DE DIRECTIE VAN

WOONSTICHTING DE KEY

Tav de nieuwe directeur-bestuurder Mevr. K. Verdooren.

Postbus 2643, 1000 CP Amsterdam,

Amsterdam, 6 april 2021

Geachte mevrouw Verdooren,

Als zeer actieve en betrokken huurder heet ik u van harte welkom bij Woonstichting De Key. Hopelijk komt er met uw komst een eind aan het eenzijdige en narcistische beleid dat uw voorganger heeft geïntroduceerd. Dit klinkt enigzins negatief maar dat is zeker niet zo bedoeld, zoals ik in het vervolg zal proberen te verduidelijken.

Het moet u ongetwijfeld bekend zijn dat de Amsterdamse woningmarkt enigszins ontwricht is. Deels door een eenzijdig economisch beleid van de gemeente. Zoals het ongebreideld binnenhalen van creatieve en financiële bedrijven en instellingen. Waardoor steeds meer mensen zich in Amsterdam willen vestigen. Deels door vanuit de regering door de positie van corporaties te verslechteren en door beleggers uit te nodigen en vrij spel te geven.

Door deze ontwrichting hebben alle woningzoekenden, waaronder ook starters, het moeilijk om een passende en betaalbare woning te vinden. Daarom is extra aandacht voor starters op de woningmarkt een prima initiatief. Echter dit kan nooit een taak zijn van één corporatie in het bijzonder. Sociale huisvesting, waar starters een onderdeel van zijn, is een gezamenlijke taak van alle corporaties en de gemeente. Uiteraard kan de ene corporatie meer aandacht hebben voor starters dan de anderen, maar het moet wel een gezamenlijk en evenwichtig beleid zijn.

Bovendien is het onverstandig om de woningmarkt eenzijdig vol te stouwen met starters  met een tijdelijk huurcontract zonder zich te bekommeren over het vervolg en de gevolgen voor deze tijdelijke huurders. Dit leidt tot een verdere ontwrichting van de Amsterdamse woningmarkt. Tot op heden heeft De Key geen oog voor de huurders waarvan het tijdelijk huurcontract afloopt. Zij komen mogelijk op straat te staan. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn nog steeds erg groot. Daarnaast weigert De Key woningen in het reguliere middensegment aan te bieden.

Ook is het onverstandig om gewone wooncomplexen vol te stouwen met starters met een tijdelijk huurcontract. De huidige huurders zitten daar niet op te wachten. Natuurlijk zijn ook jongeren en starters welkom in de gewone wooncomplexen, maar niet uitsluitend, en zeker niet met allemaal tijdelijke huurcontracten. Zoiets verstoort de sociale cohesie. En daar is niemand gebaat bij. Ook de starters niet.

Kortom ik, en ook alle andere huurders, kijken uit naar veranderingen in positieve zin, naar een realistischer en evenwichtiger woonbeleid waarbij De Key weer serieus samenwerkt met huurders, met andere corporaties en met de gemeente.

Een ander punt van aandacht is mijns inziens het negatieve imago dat De Key heeft bij veel actieve huurders en bewonerscommissies. Dit negatieve imago komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een gevolg van het beleid van bovenaf dat doorwerkt naar beneden, door de hele organisatie heen. Het is teveel top-down. Inbreng, kennis en inzicht van huurders dringt  niet of nauwelijks door naar boven. Dit gebrek aan noodzakelijke communicatie kan leiden tot problemen en/of foute beslissingen. Bij een aantal van deze problemen en foute beslissingen ben ikzelf direct betrokken, bij andere zijdelings. Om er een paar te noemen: verkoop in Zuid (Mesdagstraat, Aquinohof, Zomerdijkstraat), onderhoudsabonnement, zolderkamers, huismeester. Allemaal problemen waarbij door de diretie van De Key fouten zijn gemaakt en die soms tot rechtszaken of procedures bij de Huurcommissie hebben geleid. Een aantal van deze problemen zijn nog steeds niet opgelost.

Uiteraard speelt er nog meer zoals ik uit de wandelgangen heb begrepen. Maar dit laat ik in mijn open brief verder buiten beschouwing.

In het verlengde hiervan moet er ook aandacht komen voor het beter functioneren van de juridische afdeling. Nu zijn de juristen veel tijd kwijt met het te vuur en te zwaard verdedigen van de gemaakte problemen en fouten, om de protesterende BC’s en huurders van het lijf te houden. Mijns inziens is dit de omgekeerde wereld. Een juridische afdeling moet er juist op gericht zijn om die problemen/fouten te voorkomen. Er is dus een fundamentele verandering nodig bij de juridische afdeling.

Overigens is na de laatste reorganisatie (DeKey 2.0) de communicatie tussen De Key en de bewonerscommissie verder verslechterd en verwarrender geworden.

Kortom, op veel terreinen is nog veel werk te verrichten om de hele organisatie bij De Key weer op het juiste, huurdersvriendelijke spoor te brengen.

Tot slot wens ik u veel wijsheid toe en veel succes met deze moeilijke klus.

Met vriendelijke groet,

Cok Oostveen

Mesdagstraat 23-I

1073 HJ Amsterdam

Mail: cokos@dds.nl

CC naar: Raad van Commissarissen, Huurders(organisaties), Pers, Politiek

Wees de eerste om een reactie te geven on “Open Brief aan De Key”

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*